ระบบสมุดบันทึกความดี (Merit Book) ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษาลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
                                                 Prower By Apichat Peebanmai

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้ทำการกรอกประวัติ ทั้งหมดจำนวน 239 คน
นักศึกษาที่ไม่ทำการกรอกประวัติจะไม่สามารถใช้เข้าใช้งานระบบ IT ของทางมหาวิทยาลัยได้เช่น WiFi, E-mail, E-Learnning เป็นต้น

อ่านวิธีการลงทะเบียนยืนยันรหัสกิจกรรม

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หลักสูตร ระดับ
1
56621101031-9
นางสาว พิชชาภา ใบศรี
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
2
56621101059-0
นางสาว ศิริกุล ลาวเครือ
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
3
56621101701-7
นางสาว กฤตณัฏฐ์ วัฒนานันท์
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
4
56621101702-5
นางสาว กฤษณา วงค์กลม
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
5
56621101703-3
นางสาว กาญจนา กิติกุล
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
6
56621101704-1
นางสาว จารุภรณ์ เรือนนาค
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
7
56621101705-8
นางสาว ชลธิชา คำลือ
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
8
56621101706-6
นางสาว ณัฐกานต์ เกิดทอง
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
9
56621101707-4
นางสาว ณัฐพร เครือปาละ
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
10
56621101708-2
นางสาว ธัญลักษณ์ จันตา
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
11
56621101709-0
นางสาว น้ำทิพย์ พิมพิสาร
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
12
56621101710-8
นางสาว นิตยา หอมแพงไว้
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
13
56621101711-6
นางสาว บุศญาพร วงศ์เมือง
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
14
56621101712-4
นางสาว เบญจภรณ์ ดวงสุภา
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
15
56621101713-2
นางสาว ประธาดา เทียนมี
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
16
56621101714-0
นางสาว พรพรรณ ไชยบุรี
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
17
56621101715-7
นางสาว พรพิมล พรมธิ
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
18
56621101716-5
นางสาว พรรณพนัช แจ้งจิต
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
19
56621101717-3
นางสาว ภิรมย์พร แก้วเปี้ย
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
20
56621101718-1
นางสาว รุ่งพรรณรายณ์ ปิงบ้านเหล่า
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
21
56621101719-9
นางสาว รุ่งระวี ปวนปันวงค์
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
22
56621101720-7
นางสาว สุดารัตน์ โกเมฆ
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
23
56621101721-5
นางสาว สุพรรษา นิ่มน้อย
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
24
56621101722-3
นางสาว สุภาพร สายธนู
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
25
56621101723-1
นางสาว สุรีฉาย บุตรสืบ
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
26
56621101724-9
นางสาว สุรีย์รัตน์ เมืองมาหล้า
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
27
56621101725-6
นางสาว อัมพร กมลเนตร
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
28
56621101726-4
ส.อ. ธนกฤต ทาอินทร์
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
29
56621101727-2
ส.อ. วัชรพล ใจกล้า
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
30
56621101728-0
ส.อ. อิสระพงษ์ กัลยา
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
31
56621101729-8
นางสาว อภิสมัย ทนันไชย
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
32
56621101730-6
นางสาว กัลยาณ์ โพธิ์กิ่ง
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
33
56621101731-4
นางสาว ศิภาสร วันแก้ว
การบัญชี
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
34
56621201067-2
นางสาว อุบลรัตน์ วงศ์จันทร์
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
35
56621201701-6
นางสาว จิตภินันท์ ปันแปง
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
36
56621201702-4
นางสาว นรมน บุญยืน
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
37
56621201703-2
นางสาว บูรณี วงค์กลม
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
38
56621201704-0
นางสาว เพ็ญศิริ สืบจ้อน
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
39
56621201705-7
นางสาว ภิรมยา สมกูล
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
40
56621201706-5
นางสาว ยลดา วังสุนันท์
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
41
56621201707-3
นางสาว รสริน จันทร์ทา
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
42
56621201708-1
นาย ชัชวาล แก้วมาร
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
43
56621201709-9
นาย วัฒนาพล พิไชยอ้น
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
44
56621201710-7
นางสาว สุคนะรส คำเศษ
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
45
56621201712-3
นางสาว ปิยะพร มูลสาย
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
46
56621201713-1
นางสาว สุดดาทิพย์ จบทั่ว
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
47
56621201714-9
นางสาว นันทิการน์ อ้ายสม
การจัดการ
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
48
56621202019-2
นางสาว มลธิลา ใจปัญญา
การตลาด-การบริหารการตลาด
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
49
56621202024-2
นางสาว วิภาวรรณ หนูคำ
การตลาด-การบริหารการตลาด
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)
50
56621202054-9
นาย พงศ์วิศิษฐ์ ธรรมสรางกูร
การตลาด-การบริหารการตลาด
ป.ตรี 2 ปี (เทียบโอน)

Total 239 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>