ข้อมูลการใช้ห้องสำหรับการจัดการเรียนการสอน
หากตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลไม่ถูกต้องโปดส่งอีเมล์มาที่ Apichat@rmutl.ac.th

ค้นหาข้อมูลจาก ชื่อห้อง หรือ ชื่อวิชา หรือ ชื่อผู้สอน :
แสดงหน้าละ แถว จากทั้งหมด 1035 แถว || ปัจจุบัน หน้า จากทั้งหมด 52 หน้า    <<ก่อนหน้า || ถัดไป >>

ชื่อห้อง รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสผู้สอน ชื่อผู้สอน ภาคเรียน ปีการศึกษา ปรับปรุง
โปรแกรม 1 อ.นราวิชญ์ 1 2555
การขาย อ.วนาพร 1 2555
การจัดการเชิงกลยุทธ์ อ.กรณิศ 1 2555
ระบบสารสนเทศทางการตลาด อ.สรวิทย์ 1 2555
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ.สุชญา 1 2555
พฤติกรรมองค์การ อ.พจนารถ 1 2555
ภาษาไทย อ.พฤกษา 1 2555
การบัญชีชั้นกลาง 2 อ.ณัฐนรี 1 2555
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา อ.ศิริประภา 1 2555
หลักการออกแบบเบื้องต้น อ.ณัฐอมร 1 2555
การศึกษาหัวข้อสนใจทางภูมิทัศน์ อ.ภูพิงค์ 1 2555
เรขะนิเทศ อ.ณัฐอมร 1 2555
การออกแบบสวนประดับ อ.ทวีสิน 1 2555
ปรับปรุงพันธุ์ 1 2555
80-301 อังกฤษเทคนิค อ.จ้าง 1 2556
80-301 อังกฤษในชีวิตประจำวัน อ.จ้าง 1 2556
80-301 บัญชีชั้นกลาง 2 อ.ณัฐนรี 1 2556
80-301 ภาวะผู้นำ อ.สุรินทร์ 1 2556
80-302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ อ.คงศักดิ์ 1 2556
80-302 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.นิตยา 1 2556

ค้นหาข้อมูลจาก ชื่อห้อง หรือ ชื่อวิชา หรือ ชื่อผู้สอน :
แสดงหน้าละ แถว จากทั้งหมด 1035 แถว || ปัจจุบัน หน้า จากทั้งหมด 52 หน้า    <<ก่อนหน้า || ถัดไป >>