การประกันคุณภาพภายนอก สมศ.

ลำดับที่ หน่วยงานภายใน รายงาน
1 กองการศึกษาลำปาง ดูรายงาน
2 กองบริหารทรัพยากรลำปาง ดูรายงาน
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดูรายงาน
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดูรายงาน
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายงาน
6 สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง ดูรายงาน