ระบบลงทะเบียนรับจดหมาย : ออนไลน์

Online Letter System

เมนู Menu
- จดหมาย (บุคลากร)
- จดหมาย (นักศึกษา)
รายการ
ลำดับ รหัสประจำตัว วันที่ ชื่อ - นามสกุล ฝ่าย / สังกัด สถานะ
1 2550-177 2553-10-10 นาย นราวิชญ์ ความหมั่น 30 รอรับ
2 2550-177 2553-10-18 นาย นราวิชญ์ ความหมั่น 30 รอรับ
หน้า
1

Copyright (c) 2010 Personal System Of RMUTL. All rights reserved. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554