ตารางการขอใช้ห้องประชุม conference
มกราคม / January 2562
อาทิตย์/SUN
จันทร์/MON
อังคาร/TUE
พุธ/WED
พฤหัสบดี/THU
ศุกร์/FRI
เสาร์/SAT
1   
2   
3    
  10:00 น. // 84_504 :: ประชุมสภาวิชาการมทร.ล้านนาครั้งที่134
  15:00 น. // ประชุม1 :: ตัวป้อนนักศึกษา TCAS 1 และ 2
4    
  09:00 น. // 84_504 :: การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึก
5   
6   
7   
8    
  10.30 น. // 84_504 :: บัณฑิตพันธุ์ใหม่
  8:30 น. // อเนกประสงค์ :: การเรียนการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
9    
  15:00 น. // 84_504 :: ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะราย
10    
  13.30 น. // 84_504 :: ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการอ
  13.30 น. // 84_504 :: ทิศทางการอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคปร
  13:30 น. // 84_504 :: ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤตอุดมศึกษา ยุคประเทศ
11   
12   
13   
14    
  10:00 น. // ประชุม1 :: การกำกับติดตามข้อมูลการจัดทำรายละเอียดรา
15    
  09:00 น. // 84_504 :: กองพัฒนานักศึกษา
  10:30 น. // ประชุม1 :: Smart City
16    
  09:00 น. // 84_504 :: ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเท
17   
18   
19   
20   
21   
22    
  8:30 น. // อเนกประสงค์ :: การเรียนการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
23    
  15:00 น. // 84_504 :: การจัดทำ มคอ.7
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - Apichat Peebanmai : :