ตารางการขอใช้ห้องประชุม conference
พฤศจิกายน / November 2561
อาทิตย์/SUN
จันทร์/MON
อังคาร/TUE
พุธ/WED
พฤหัสบดี/THU
ศุกร์/FRI
เสาร์/SAT
1    
  10.00 น. // 84_504 :: ประชุมสภาวิชาการมทร.ล้านนาครั้งที่132
2   
3   
4   
5    
  14:00 น. // 84_504 :: พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปวส.
6    
  10:00 น. // 84_504 :: พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปวส.
7    
  14:00 น. // 84_504 :: แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทย์ฯ
8   
9    
  09.00 น. // ประชุม1 :: คัดเลือกหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์
  14:00 น. // 84_504 :: ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอ
10   
11   
12   
13    
  09:00 น. // 84_504 :: ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทย์ฯ
14   
15    
  09:00 น. // 84_504 :: ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
  14.00 น. // 84_504 :: ประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่
16    
  09:00 น. // 84_504 :: แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรี
  14:00 น. // 84_504 :: จับฉลากการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครังที่
17   
18   
19   
20    
  8:00 น. // อเนกประสงค์ :: การเรียนการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
21    
  09:00 น. // 84_504 :: โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา กับ
  15:00 น. // 84_504 :: การปรับปรุงแก้ไขเล่ม มคอ.2 หลักสูตร วศ.บ
22    
  09:30 น. // 84_504 :: หารือข้อราชการการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาส
23   
24   
25   
26   
27    
  8:00 น. // อเนกประสงค์ :: การเรียนการสอน วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
28   
29   
30   

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - Apichat Peebanmai : :