ตารางการขอใช้ห้องประชุม conference
มกราคม / January 2561
อาทิตย์/SUN
จันทร์/MON
อังคาร/TUE
พุธ/WED
พฤหัสบดี/THU
ศุกร์/FRI
เสาร์/SAT
1   
2   
3   
4    
  10:00 น. // 84_504 :: งานสภาวิชาการมทร.ล้านนาครั้งที่122
5   
6   
7   
8   
9    
  14.00 น. // 84_504 :: ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตรวจสอบภายใน
10    
  09.00 น. // 84_504 :: นำเสนอผลงานศูนย์ภาษา ในวันที่ 18 มค งาน
11   
12    
  09:00 น. // 84_504 :: ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการออมสิน
13   
14   
15   
16   
17    
  09:00 น. // 84_504 :: ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้
18   
19   
20   
21   
22   
23    
  13.00 น. // 84_504 :: ศูนย์ภาษา
24    
  15:30 น. // ประชุม1 :: โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การทำผลงานทางวิช
25   
26   
27   
28   
29    
  09:00 น. // 84_504 :: โครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรกรรมในโรงเรือนเพื
30   
31    
  13:00 น. // 84_504 :: ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ
  9:00 น. // ห้องรองฯ :: แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงบูร

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - Apichat Peebanmai : :