ตารางการขอใช้ห้องประชุม conference
มีนาคม / March 2561
อาทิตย์/SUN
จันทร์/MON
อังคาร/TUE
พุธ/WED
พฤหัสบดี/THU
ศุกร์/FRI
เสาร์/SAT
1   
2   
3   
4    
  15:00 น. // ประชุม1 :: คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือในการจ
5    
  13:00 น. // 84_504 :: ประชุมเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคกีฬาและกา
6   
7   
8    
  10.00 น. // 84_504 :: ประชุมสภาครั้งที่124
  10:00 น. // ห้องรองฯ :: ประชุมสภาวิชาการ
  14:00 น. // ประชุม1 :: การประชุมโครงการความร่วมมือในการจัดการศึ
  15:00 น. // ประชุม1 :: คณะกรรมการบริหารโครงการ RMUTL OTOP Mento
9    
  11.00 น. // 84_504 :: เตรียมการตรวจสอบภายใน ตามโครงการตรวจสอบภ
  13:30 น. // 84_504 :: ประชุมโครงการภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมเ
10   
11   
12   
13   
14   
15    
  09:00 น. // 84_504 :: หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ
16   
17   
18   
19   
20   
21    
  09:00 น. // 84_504 :: คณะกรรมการประจำคณะวิทย์ฯ ครั้งที่ 3/2561
  10:00 น. // ห้องรองฯ :: นำเสนอข้อมูลพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ปี
  10:00 น. // 84_504 :: นำเสนอข้อมูลพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ปี
22    
  13 น. // 84_504 :: เตรียมการรับสมัครนักศึกษาด้วยตนเอง รอบรั
23    
  09:00 น. // ประชุม1 :: การจัดทำแผนเชิงรุกในการรับนักศึกษาใหม่ ป
24   
25   
26    
  14:00 น. // 84_504 :: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเดินโครงการพัฒนา
27   
28    
  08:30 น. // ประชุม1 :: พิจารณาการจัดทำข้อเสนอวิจัยเพื่อท้องถิ่น
29   
30    
  09:00 น. // 84_504 :: ทบทวนตารางเทียบโอนผลการเรียน คณะวิศวฯ ปี
  13:00 น. // 84_504 :: การขอเปิดรับนักศึกษา
  13:00 น. // 84_202 :: ทบทวนการจัดทำตารางการเทียบโอน หลักสูตร ว
31   

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - Apichat Peebanmai : :