ตารางการใช้งานห้องประชุมทางไกล
Conference Room
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม
วันที่ 07/02/2561
เวลา สถานที์ เรื่อง ผู้ขอใช้ห้อง สถานะ
13:00 - 15:00 น. ห้อง 84_504 ขอเรียนเชิญประชุมจัดการแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 นางสาวพจมาศ คำปัน

= กำลังดำเนินการ    = ดำเนินการเรียนร้อย    = ไม่สามารถดำเนินการได้   

Copyright (c) 2016 Personal System Of RMUTL. All rights reserved. (นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง