ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

 

charts
หน่วยงานบุคลากรชายบุคลากรหญิงรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์144458
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร343468
คณะวิศวกรรมศาสตร์19322
กองการศึกษาลำปาง91322
กองบริหารทรัพยากรลำปาง121830
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง077
รวม88119207