ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

 

charts
หน่วยงานบุคลากรชายบุคลากรหญิงรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์144155
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร353368
คณะวิศวกรรมศาสตร์20323
กองการศึกษาลำปาง91322
กองบริหารทรัพยากรลำปาง111425
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง088
รวม89112201