ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

 

charts
หน่วยงานบุคลากรชายบุคลากรหญิงรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์134154
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร343367
คณะวิศวกรรมศาสตร์20323
กองการศึกษาลำปาง91322
กองบริหารทรัพยากรลำปาง111627
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง088
รวม87114201