ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

 

charts
หน่วยงานบุคลากรชายบุคลากรหญิงรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์143044
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร172138
คณะวิศวกรรมศาสตร์17320
สำนักงานรองอธิการบดี033
กองการศึกษาลำปาง538
กองบริหารทรัพยากรลำปาง445296
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์000
รวม97112209