ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

 

charts
หน่วยงานบุคลากรชายบุคลากรหญิงรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์143650
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร343569
คณะวิศวกรรมศาสตร์22325
สำนักงานรองอธิการบดี055
กองการศึกษาลำปาง71118
กองบริหารทรัพยากรลำปาง121729
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์000
รวม89107196