โครงสร้างสังกัด - กองบริหารทรัพยากรลำปาง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารทัพยากร
1. สมจิตร ชาตตนนท์เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2แผนกการเงินและบัญชี
2. ขนิษฐา คำจันทร์ต๊ะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไม่ระบุแผนกสำนักงานฝ่ายบริหาร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. จิราพร ชำนาญศิลป์บุคลากร ระดับ 7แผนกทรัพยากรมนุษย์
4. พัธจันทร์ ตามเดชพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ระดับ 3แผนกทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
5. ปภาวรินท์ บุญมากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 7แผนกยุทธศาสตร์และแผน
6. ธัญพันธุ์ ภู่ทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3แผนกยุทธศาสตร์และแผน
ฝ่ายบริการการศึกษา
7. วุฒิไกร พิไชยอ้นพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2แผนกยานพาหนะ
8. หล้า แสวงงามพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 1แผนกยานพาหนะ
9. จรัญ เอกรัตน์ยาม ระดับ 2แผนกยามรักษาความปลอดภัย
10. ธนาธิป พึ่งศรีพนักงานอาคารสถานที่ ระดับ 3แผนกอาคารสถานที่
11. ประภาส คำอินต๊ะนักการภารโรง ระดับ 2แผนกอาคารสถานที่
12. พิทยาธร ศิริวงศ์พนักงานอาคารสถานที่ ระดับ 2แผนกอาคารสถานที่
13. วิสิทธิ์ ใจคำเครือยาม ระดับ 2แผนกอาคารสถานที่
14. จันทนา ทาเครือคนงาน ระดับ 1แผนกอาคารสถานที่
15. ประโยชน์ สมพงษ์คนงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 1แผนกอาคารสถานที่
16. สุนทร บุตรคำลือคนงาน ระดับ 1แผนกอาคารสถานที่
17. สาคร สุนาเคณพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ระดับ 3แผนกเอกสารการพิมพ์
ฝ่ายคลังและพัสดุ
18. สุภาวดี พริบไหวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 7แผนกการเงินและบัญชี
19. เสาวณีย์ ภู่ทองนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6แผนกการเงินและบัญชี
20. เทวรินทร์ ยะสุทธินักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3แผนกการเงินและบัญชี
21. สุพรรษา คุณาพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3แผนกการเงินและบัญชี
22. แสงดาว หมื่นแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3แผนกการเงินและบัญชี
23. สุดารัตน์ ชมภูใบเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2แผนกการเงินและบัญชี
24. ทิวากร หมื่นแก้วนักวิชาการพัสดุ ระดับ 3แผนกพัสดุ
25. สุทัศน์ เกิดกระจ่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3แผนกพัสดุ
จำนวนที่พบ 25 รายการ