โครงสร้างสังกัด - กองบริหารทรัพยากรลำปาง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารทัพยากร
1. สมจิตร ชาตตนนท์เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2แผนกการเงินและบัญชี
2. เกศกนก เนตรวงศ์นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 3แผนกประชาสัมพันธ์
3. ขนิษฐา คำจันทร์ต๊ะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไม่ระบุแผนกสำนักงานฝ่ายบริหาร
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4. จิราพร ชำนาญศิลป์บุคลากร ระดับ 7แผนกทรัพยากรมนุษย์
5. พัธจันทร์ ตามเดชพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ระดับ 3แผนกทรัพยากรมนุษย์
6. วชรชา พิไชยอ้นบุคลากร ระดับ 3แผนกทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
7. ปภาวรินท์ บุญมากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 7แผนกยุทธศาสตร์และแผน
8. ธัญพันธุ์ ภู่ทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3แผนกยุทธศาสตร์และแผน
ฝ่ายบริการการศึกษา
9. วุฒิไกร พิไชยอ้นพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2แผนกยานพาหนะ
10. หล้า แสวงงามพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 1แผนกยานพาหนะ
11. จรัญ เอกรัตน์ยาม ระดับ 2แผนกยามรักษาความปลอดภัย
12. ธนาธิป พึ่งศรีพนักงานอาคารสถานที่ ระดับ 3แผนกอาคารสถานที่
13. ประภาส คำอินต๊ะนักการภารโรง ระดับ 2แผนกอาคารสถานที่
14. พิทยาธร ศิริวงศ์พนักงานอาคารสถานที่ ระดับ 2แผนกอาคารสถานที่
15. วิสิทธิ์ ใจคำเครือยาม ระดับ 2แผนกอาคารสถานที่
16. จรูญ ปัญญายืนคนงาน ระดับ 1แผนกอาคารสถานที่
17. จันทนา ทาเครือคนงาน ระดับ 1แผนกอาคารสถานที่
18. ประโยชน์ สมพงษ์คนงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 1แผนกอาคารสถานที่
19. สุนทร บุตรคำลือคนงาน ระดับ 1แผนกอาคารสถานที่
20. สาคร สุนาเคณพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ระดับ 3แผนกเอกสารการพิมพ์
ฝ่ายคลังและพัสดุ
21. สุภาวดี พริบไหวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 7แผนกการเงินและบัญชี
22. เสาวณีย์ ภู่ทองนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6แผนกการเงินและบัญชี
23. ชุติมณฑน์ ทองสุขนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3แผนกการเงินและบัญชี
24. เทวรินทร์ ยะสุทธินักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3แผนกการเงินและบัญชี
25. สุพรรษา คุณาพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3แผนกการเงินและบัญชี
26. แสงดาว หมื่นแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3แผนกการเงินและบัญชี
27. สุดารัตน์ ชมภูใบเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2แผนกการเงินและบัญชี
28. ทิวากร หมื่นแก้วนักวิชาการพัสดุ ระดับ 3แผนกพัสดุ
29. สุทัศน์ เกิดกระจ่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3แผนกพัสดุ
จำนวนที่พบ 29 รายการ