โครงสร้างสังกัด - กองการศึกษาลำปาง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร
ฝ่ายวิชาการและทะเบียน
1. อรรถพร อินถาสานนักวิชาการศึกษา ระดับ 7แผนกทะเบียน
2. จิณณ์ณณัช อาณาเขตนักวิชาการศึกษา ระดับ 3แผนกทะเบียน
3. ชาริณี บำรุงเวชนักวิชาการศึกษา ระดับ 3แผนกทะเบียน
4. นงเยาว์ มูลหล่อนักวิชาการศึกษา ระดับ 3แผนกทะเบียน
5. สุพรรณนี กาวิชัยนักวิชาการศึกษา ระดับ 3แผนกทะเบียน
6. วสุกัญญา พีระพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 2แผนกทะเบียน
7. บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 1แผนกทะเบียน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
8. ธนพร ยะสุทธินักวิชาการศึกษา ระดับ 3แผนกกองทุนนักศึกษา
9. อุดม คำจันทร์ต๊ะคนงาน ระดับ 1แผนกกีฬาและนันทนาการ
10. ภานุวัฒน์ วิรัชเกษมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3แผนกแนะแนว
11. อภิรดี เลี้ยงประเสริฐนักวิชาการศึกษา ระดับ 3แผนกแนะแนว
12. ปวีณ์ริศา ภวภูตานนท์พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ระดับ 3แผนกพยาบาล
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
13. เยาวลักษณ์ ธาตุรักษ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 2สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. กุลเชษฐ บุญมาดวงช่างเทคนิค ระดับ 3แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. อภิชาติ ปีบ้านใหม่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. อภิชาติ ปัญญาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. สุรินทร์ ศรีจันทร์ช่างเทคนิค ไม่ระบุแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. กันยกานต์ ปัญญายืนไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ 3แผนกห้องสมุด
19. พิศมัย กฤตยาวัฒนกุลพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ระดับ 3แผนกห้องสมุด
20. ทองเพียร มะโนคำคนงาน ระดับ 1แผนกห้องสมุด
ศูนย์วัฒนธรรม
21. แสงจันทร์ วงค์ขัดนนท์นักวิชาการศึกษา ระดับ 1แผนกวัฒนธรรม
ศูนย์ภาษา
สำนักงานกองการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
22. วัชรินทร์ สิทธิตันนักวิชาการศึกษา ระดับ 2ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา
จำนวนที่พบ 22 รายการ