โครงสร้างสังกัด - คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
1. พิทูร นพนาครอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
2. วิรัลพัชร พรหมจรรย์อาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
3. มนินทรา ใจคำปันอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
4. สรายุทธ มาลัยพันธุ์อาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
5. กิติศักดิ์ จอมวงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 1หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
6. จรูญ ปัญญายืนคนงาน ระดับ 1หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
7. พงศกร สุรินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ระบุหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
8. ณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัยอาจารย์ ระดับ 8หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
9. วันไชย คำเสนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
10. จิรพนธ์ ทาแกงอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
11. ปณิฐิ แสนจิตรอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
12. สุวรรณ จันทร์อินทร์อาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
13. เสกสรรค์ เจียรสุวรรณอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
14. ประสงค์ วงศ์ชัยบุตรอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
15. พิมพ์ฉวี ประกอบเสียงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
16. อำนาจ ผัดวังอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
17. เกษม ตรีภาคอาจารย์ ไม่ระบุหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
18. ประเทือง ฝั้นแก้วอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล
19. อภินันทน์ จิตรเจริญอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล
20. ศราวุธ เอกบางอาจารย์ ระดับ 6หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล
21. กีรติ วุฒิจารีอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล
22. บุญธรรม โสใจวงค์อาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล
23. วิชัย สินจักร์อาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนที่พบ 23 รายการ