โครงสร้างสังกัด - สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง
1. ภคินี ไชยวุฒิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 2แผนกประชาสัมพันธ์
2. จารุวรรณ สุยะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไม่ระบุแผนกประชาสัมพันธ์
3. พรรณษา เรือนน้อยไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ 3สารบรรณกลาง
4. สุภาพ ณ น่านพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ระดับ 3สารบรรณกลาง
5. อรสุภา จันทร์วงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3สารบรรณกลาง
สำนักงานประกันคุณภาพทางการศึกษา
6. ธนิณี นิติธรรมบัณฑิตนักวิชาการศึกษา ระดับ 2แผนกประกันคุณภาพทางการศึกษา
7. ธิติมา สมพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 2แผนกประกันคุณภาพทางการศึกษา
จำนวนที่พบ 7 รายการ