โครงสร้างสังกัด - สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง
1. เกศกนก เนตรวงศ์นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 3แผนกประชาสัมพันธ์
2. ภคินี ไชยวุฒิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 2แผนกประชาสัมพันธ์
3. จารุวรรณ สุยะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนิเทศศาสตร์ ไม่ระบุแผนกประชาสัมพันธ์
4. พรรณษา เรือนน้อยไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ 3สารบรรณกลาง
5. สุภาพ ณ น่านพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ระดับ 3สารบรรณกลาง
6. อรสุภา จันทร์วงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3สารบรรณกลาง
สำนักงานประกันคุณภาพทางการศึกษา
7. ธนิณี นิติธรรมบัณฑิตนักวิชาการศึกษา ระดับ 2แผนกประกันคุณภาพทางการศึกษา
8. ธิติมา สมพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 2แผนกประกันคุณภาพทางการศึกษา
จำนวนที่พบ 8 รายการ