โครงสร้างสังกัด - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร
สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร
1. ธีรวัฒน์ เทพใจกาศอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. อุบลรัตน์ พรหมฟังอาจารย์ ระดับ 6หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. ธัญลักษณ์ บัวผันอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. วัชรี เทพโยธินอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. มัฑณา เอกรัตน์คนงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 2หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. วันเพ็ญ จิตรเจริญรองศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7. นภาพร ดีสนามอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8. วรรณา อัมมวรรธน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9. สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์อาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10. รุ่งทิวา กองเงินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
11. ลชินี ปานใจอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
12. อรทัย บุญทะวงศ์อาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
13. ชณิชา จินาการอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
14. พจมาศ คำปันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไม่ระบุหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์
15. นันทวรรณ์ ไชยเรียนอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรคณิตศาสตร์
16. อรพรรณ จันทร์งามอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรคณิตศาสตร์
17. ศุภินันท์ จันมาอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรคณิตศาสตร์
18. ดวงจันทร์ ขัดสีทะลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรวิทยาศาสต์
19. เพียงพิมพ์ ชิดบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรวิทยาศาสต์
20. วรัญญา ธาราเวชรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรวิทยาศาสต์
21. สมนึก ใจจันทราเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 5หลักสูตรวิทยาศาสต์
22. ทนงศักดิ์ สัสดีแพงอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรวิทยาศาสต์
23. ปัทม์ ปราณอมรกิจอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรวิทยาศาสต์
24. ศิริประภา ศรีทองอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรวิทยาศาสต์
25. อาทิตย์ วรรณเวกอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรวิทยาศาสต์
26. เกษชไม บุญโสมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ระดับ 3หลักสูตรวิทยาศาสต์
27. ญาณี คีรีต๊ะอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรวิทยาศาสต์
28. วัชรพงศ์ ศรีแสงอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรวิทยาศาสต์
29. วาที พันธุวัฒน์อาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรวิทยาศาสต์
30. นิเวศน์ ปาละมะคนงาน ระดับ 1หลักสูตรวิทยาศาสต์
สาขาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์
31. ทวีสิน ปัญญาสีห์อาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
32. ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์อาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
33. สิริวัฒก์ สัมมานิธิอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
34. นครินทร์ เจริญสุขอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
35. อิศร์ สุปินราชอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
36. ศักดิ์ สมบูรณ์คนงาน ระดับ 1หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
37. ณัฐอมร จวงเจิมอาจารย์ ไม่ระบุหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
38. ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชไร่นา
39. สุรพล ใจวงศ์ษาอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชไร่นา
40. กุลชลี วงษ์ไทยรองศาสตราจารย์ ระดับ 9หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
41. สุธีกานต์ โสตถิกุลรองศาสตราจารย์ ระดับ 9หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
42. ชัยธวัช จารุทรรศน์อาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
43. กุลวิชญ์ พานิชกุลอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
44. เพ็ญผกา กิจวรรณเจ้าหน้าที่เกษตรกรรม ระดับ 3หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
45. นุตร์ ราชเครือคนงาน ระดับ 2หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
46. ประเสริฐ คำเครือคนงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 2หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
47. สนิท ปาละมะนักการภารโรง ระดับ 1หลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
48. สุมิตรา สุปินราชรองศาสตราจารย์ ไม่ระบุหลักสูตรพืชศาสตร์-พืชสวน
สาขาสัตวศาสตร์และประมง
49. พรพิมล จุลพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7หลักสูตรการประมง
50. เรืองพันธุ์ ทรัพย์มีอาจารย์ ระดับ 5หลักสูตรการประมง
51. สมเกียรติ ตันตาอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรการประมง
52. สุกัญยา อินทร์นารีเจ้าหน้าที่เกษตรกรรม ระดับ 3หลักสูตรการประมง
53. สุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้วอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรการประมง
54. สุภัทรชา ธุระกิจอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรการประมง
55. สุนทร วิทยาคุณรองศาสตราจารย์ ระดับ 9หลักสูตร์สัตวศาสตร์
56. จรูญ สินทวีวรกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตร์สัตวศาสตร์
57. นิรันดร กองเงินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตร์สัตวศาสตร์
58. พงษ์ศักดิ์ อินฝางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตร์สัตวศาสตร์
59. วริษา สินทวีวรกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตร์สัตวศาสตร์
60. วีระ อินทร์นารีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตร์สัตวศาสตร์
61. ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์อาจารย์ ระดับ 7หลักสูตร์สัตวศาสตร์
62. ชากรณ์ ขันแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6หลักสูตร์สัตวศาสตร์
63. ปภังกร อภิวัฒน์ไชยศิริบุคลากร ระดับ 2หลักสูตร์สัตวศาสตร์
64. ปิยะพล ยะนินคนงาน ระดับ 1หลักสูตร์สัตวศาสตร์
65. อาคม เถกิงพลพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1หลักสูตร์สัตวศาสตร์
66. บุษบรรณ ปัญญายืนเจ้าพนักงานธุรการ ไม่ระบุหลักสูตร์สัตวศาสตร์
67. ศิริขวัญ ธาตุรักษ์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ไม่ระบุหลักสูตร์สัตวศาสตร์
วท.บ.เกษตรศาสตร์
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวนที่พบ 67 รายการ