ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายธิติวัฒน์ ตาคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

สังกัด : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

สาขา|ฝ่าย : สาขาบริหารธุรกิจ

หลักสูตร|แผนก: หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

    เบอร์ภายใน  :

เบอร์โทรศัพท์ :

E-mail : ?@?.com