ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางสาวกันยกานต์ ปัญญายืน

ตำแหน่ง : ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

สังกัด : กองการศึกษาลำปาง

สาขา|ฝ่าย : ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร|แผนก: แผนกห้องสมุด

    เบอร์ภายใน  :

เบอร์โทรศัพท์ :

E-mail : kanyakan@rmutl.ac.th