ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายกุลเชษฐ บุญมาดวง

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

สังกัด : กองการศึกษาลำปาง

สาขา|ฝ่าย : ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร|แผนก: แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

    เบอร์ภายใน  :

เบอร์โทรศัพท์ : 0876611638

E-mail : rmutl@hotmail.com