ระบบแนวการสอนออนไลน์

Online Syllabus System

เมนู Menu
- แนวการสอนทั้งหมด
- แนวการสอน (อาจารย์)
- แนวการสอน (สาขา)
- แนวการสอน (คณะ)
- ค้นหา
รายการ

   รูปแบบการแสดง ปี แสดงหน้า จำนวน แถว || <<ก่อนหน้า || ถัดไป >>
ลำดับรหัสวิชาปีการศึกษาชื่อวิชาอาจารย์Download
105-510-327 3/2553โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Database Application
นราวิชญ์   ความหมั่น
205-530-111 1/2553การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Computer Programming 1
นราวิชญ์   ความหมั่น
301-411-001 1/2553เคมีในชีวิตประจำวัน (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Chemistry in Daily Use
วรัญญา   ธาราเวชรักษ์
401-421-101 1/2553เคมีทั่วไป (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 1)
General Chemistry
วรัญญา   ธาราเวชรักษ์
501-427-102 1/2553เคมีประยุกต์ 1 (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Applied Chemistry 1
วรัญญา   ธาราเวชรักษ์
605-410-101 1/2553การบัญชีชั้นต้น 1 (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Introduction to Accounting 1
อิทธิพงษ์   ขัดชุ่มแสง
705-410-206 1/2553ระบบบัญชี (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
-
อิทธิพงษ์   ขัดชุ่มแสง
805-042-209 1/2553การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
-
อิทธิพงษ์   ขัดชุ่มแสง
913-020-102 1/2553หลักเคมี 1 (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Principle of Chemistry 1
วรัญญา   ธาราเวชรักษ์
1013-020-103 1/2553ปฏิบัติการหลักเคมี 1 (ทฤษฏี 0 , ปฏิบัติ 1)
Principle Chemistry Laboratory 1
วรัญญา   ธาราเวชรักษ์
1105-021-206 1/2553การจัดการขาย (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Sale Management
ญาดา   คำลือมี
1205-022-213 1/2553การตลาดสินค้าเกษตรกรรม (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Agricultural Product Marketing
ญาดา   คำลือมี
1301-220-001 1/2553จิตวิทยาทั่วไป (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
General Psychology
สุชาติ   สุวรรณเบญจางค์
1401-610-001 1/2553พลศึกษา (ทฤษฏี 0 , ปฏิบัติ 2)
Physical Education
สุชาติ   สุวรรณเบญจางค์
1501-610-001 1/2553พลศึกษา (ทฤษฏี 0 , ปฏิบัติ 2)
Physical Education
วิรยะ   เดชแสง
1605-410-104 1/2553หลักการบัญชี 1 (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 1)
Principles of Accounting 1
อนุศักดิ์   เตชะสีบ
1705-430-304 1/2553การสอบบัญชี (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Auditing
อนุศักดิ์   เตชะสีบ
1805-420-305 1/2553การบัญชีบริหาร (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 1)
Managerial Accounting
จุฬาลักษณ์   พงศ์พันธุ์พัฒนะ
1905-560-236 1/2553ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (ทฤษฏี 0 , ปฏิบัติ 1)
Basiness Data Communication and Networking Laboratory
สุรพงษ์   เพ็ชร์หาญ
2004-250-132 1/2553คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 1)
Introduction to Computer
นราวิชญ์   ความหมั่น
2101-610-001 1/2553พลศึกษา (ทฤษฏี 0 , ปฏิบัติ 2)
Physical Education
ปรเมศวร์   ดวงแสง
2205-410-102 1/2553การบัญชีชั้นต้น 2 (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Introduction to Accounting 2
อนุศักดิ์   เตชะสีบ
2312021203 1/2553การจัดการช่องทางการจำหน่าย (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Distribution Channel Management
ญาดา   คำลือมี
2405-210-302.1/2553นโยบายการจัดจำหน่าย (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Distribution Policy
ญาดา   คำลือมี
2505-330-301 1/2553การบริหารการผลิต (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Production Management
ฟองจันทร์   หลวงจันทร์ดวง
2605-510-436 1/2553การค้นคืนสารสนเทศ (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Information Retrieval
วชิระ   หล่อประดิษฐ์
2705-510-452 1/2553สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Seminar in Computer Information System
นราวิชญ์   ความหมั่น
2803-061-206 1/2553จุลชีววิทยาอาหาร (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 3)
Food Microbiology
รุ่งทิวา   กองเงิน
2903-621-204 1/2553จุลชีววิทยาอาหาร (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 1)
Food Microbiology
รุ่งทิวา   กองเงิน
3006-232-020 1/2553เทคโนโลยีขนมหวาน (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 1)
Confectionery Technology
รุ่งทิวา   กองเงิน
3105-320-202 1/2553การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Human Resource Management
สุรินทร์   ชาตตนนท์
3205-320-305 1/2553ภาวะผู้นำ (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Leadership
สุรินทร์   ชาตตนนท์
3310002201 1/2553เศรษฐศาสตร์จุลภาค (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Microeconomics
ฟองจันทร์   หลวงจันทร์ดวง
3405-520-103 1/2553คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Computer Mathematics
นราวิชญ์   ความหมั่น
3505-210-401.1/2553การจัดการการตลาด (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Marketing Management
วนาพร   ศรียา
3605-021-207 1/2553การบริหารการค้าปลีก (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Retailing Management
วนาพร   ศรียา
3705-210-101 1/2553หลักการตลาด (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Principles of Marketing
วนาพร   ศรียา
3805-000-005 1/2553การขาย (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 2)
Selling
วนาพร   ศรียา
3905-220-101 1/2553หลักการตลาด (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Principles of Marketing
ปรีดา   ตัญจนะ
4012-021-101 1/2553หลักการตลาด (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Principles of Marketing
ปรีดา   ตัญจนะ
4105-210-301.1/2553นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Product and Price Policy
ปรีดา   ตัญจนะ
4205-031-101 1/2553การประชาสัมพันธ์ (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Public Relations
สรวิทย์   ปานพินิจ
4305-210-404.1/2553กลยุทธ์การตลาดและการวางแผน (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Marketing Strategies and Plans
ปรีดา   ตัญจนะ
4405-021-208 1/2553การส่งเสริมการตลาด (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 2)
Marketing Promotion
สรวิทย์   ปานพินิจ
4505-230-408.1/2553เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Advertising Production Techniques 1
สรวิทย์   ปานพินิจ
4603-261-204 2/2553พืชอาหารสัตว์ (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 1)
Forage Crops
พงษ์ศักดิ์   อินฝาง
4703-012-105 1/2553พืชสวนประดับ (ทฤษฏี 2 , ปฏิบัติ 3)
Ornamental Horticulture
สุมิตรา   สุปินราช
4803-011-102 1/2554หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Principele and Methods of Agricultural Extension
สุมิตรา   สุปินราช
4903-111-209 1/2553ฝึกงานพืชศาสตร์ 1 (ทฤษฏี 0 , ปฏิบัติ 3)
Field Practice in Plant Science 1
สุมิตรา   สุปินราช
5021011314 1/2554การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (ทฤษฏี 3 , ปฏิบัติ 0)
Agricultural Extension and Technology Transfer
สุมิตรา   สุปินราช

   จากทั้งหมด 1867 แถวCopyright (c) 2008 Personal System Of RMUTL. All rights reserved. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การพัฒนาซอฟต์แวร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง     โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554