ตารางการขอใช้ห้องประชุม conference
กุมภาพันธ์ / February 2561
อาทิตย์/SUN
จันทร์/MON
อังคาร/TUE
พุธ/WED
พฤหัสบดี/THU
ศุกร์/FRI
เสาร์/SAT
1    
  10.00 น. // 84_504 :: รับฟังการประชุมสภาวิชาการครั้งที่123
  10:00 น. // ห้องรองฯ :: สภาวิชาการ
2   
3   
4   
5   
6    
  09.00 น. // 84_504 :: โครงการเมืองตากน่าอยู่
7    
  13:00 น. // 84_504 :: ขอเรียนเชิญประชุมจัดการแข่งขันทักษะเกษตร
8   
9   
10   
11   
12    
  09.00 น. // ประชุม1 :: ติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักส
13    
  09:00 น. // 84_504 :: ประชุมคณะกรรมการพัฒนากลไกงานวิจัยและถ่าย
14   
15   
16   
17   
18   
19    
  09:30 น. // 84_504 :: คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที
20   
21    
  09:00 น. // 84_504 :: ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทย์ ครั้งที่ 1
  14:00 น. // 84_504 :: ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเมืองนวัตกร
22   
23   
24   
25   
26    
  13:00 น. // ประชุม1 :: แนวทางการรับนักศึกษาใหม่
27   
28   

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - Apichat Peebanmai : :