โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรลำปาง 25
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56
3 กองการศึกษาลำปาง 21
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24
5 สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง 8
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 69
รวมจำนวน 203 คน