โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรลำปาง 27
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 54
3 กองการศึกษาลำปาง 22
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23
5 สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง 8
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67
รวมจำนวน 201 คน