โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรลำปาง 25
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 55
3 กองการศึกษาลำปาง 22
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23
5 สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง 8
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68
รวมจำนวน 201 คน