โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรลำปาง 30
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 60
3 กองการศึกษาลำปาง 23
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22
5 สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง 7
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70
รวมจำนวน 212 คน