โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรลำปาง 32
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 60
3 กองการศึกษาลำปาง 23
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24
5 สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง 8
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 74
รวมจำนวน 221 คน