ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน

 

charts
หน่วยงานข้าราชการครูข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการอาจารย์-พันธกิจลูกจ้างประจำลูกจ้าง-พันธกิจรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์140221160659
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร29018444968
คณะวิศวกรรมศาสตร์519050222
กองการศึกษาลำปาง0111102722
กองบริหารทรัพยากรลำปาง0451071330
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง00410117
รวม 208