ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน

 

charts
หน่วยงานข้าราชการครูข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการอาจารย์-พันธกิจลูกจ้างประจำลูกจ้าง-พันธกิจรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์130221150455
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร30018444868
คณะวิศวกรรมศาสตร์519050323
กองการศึกษาลำปาง0111102722
กองบริหารทรัพยากรลำปาง044107925
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง00410128
รวม 201