ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน

 

charts
หน่วยงานข้าราชการครูข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการอาจารย์-พันธกิจลูกจ้างประจำลูกจ้าง-พันธกิจรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์90231130450
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร29024352669
คณะวิศวกรรมศาสตร์7013030225
สำนักงานรองอธิการบดี00210115
กองการศึกษาลำปาง019102518
กองบริหารทรัพยากรลำปาง049107829
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์00000000
รวม 196