ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน

 

charts
หน่วยงานข้าราชการครูข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการอาจารย์-พันธกิจลูกจ้างประจำลูกจ้าง-พันธกิจรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์00231170344
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร1021460638
คณะวิศวกรรมศาสตร์1011060220
สำนักงานรองอธิการบดี00110013
กองการศึกษาลำปาง00420028
กองบริหารทรัพยากรลำปาง4352210121396
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์00000000
รวม 209