ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและหน่วยงาน

 

charts
หน่วยงานข้าราชการครูข้าราชการพลเรือนพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการอาจารย์-พันธกิจลูกจ้างประจำลูกจ้าง-พันธกิจรวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์130221140454
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร29018444867
คณะวิศวกรรมศาสตร์519050323
กองการศึกษาลำปาง0111102722
กองบริหารทรัพยากรลำปาง0441071127
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง00410128
รวม 201