จำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561-2570

 

หน่วยงาน 2561256225632564256525662567256825692570 รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์40111011009
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร316312422226
คณะวิศวกรรมศาสตร์00010121016
กองการศึกษาลำปาง01120101017
กองบริหารทรัพยากรลำปาง043000311012
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง00000000011
รวม76117241063561