จำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562-2571

 

หน่วยงาน 2562256325642565256625672568256925702571 รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์00000000011
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร0
คณะวิศวกรรมศาสตร์00001100002
สำนักงานรองอธิการบดี00000000000
กองการศึกษาลำปาง00100000001
กองบริหารทรัพยากรลำปาง0
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์00000000000
รวม00101100014