จำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563-2572

 

หน่วยงาน 2563256425652566256725682569257025712572 รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์11101100106
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร0
คณะวิศวกรรมศาสตร์01012101006
สำนักงานรองอธิการบดี00000001001
กองการศึกษาลำปาง02010101005
กองบริหารทรัพยากรลำปาง30002110007
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์00000000000
รวม441254131025