โครงสร้างบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

 

charts
ลำดับวุฒิการศีึกษาจำนวน(คน)
1มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)1
2ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง5
3อนุปริญญา1
4ปริญญาตรี53
5ปริญญาโท120
6ปริญญาเอก18
  รวม 198