โครงสร้างบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

 

charts
ลำดับวุฒิการศีึกษาจำนวน(คน)
1ปริญญาตรี4
2ปริญญาโท5
3ปริญญาเอก4
  รวม 13