โครงสร้างบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

 

charts
ลำดับวุฒิการศีึกษาจำนวน(คน)
1ปริญญาตรี3
2ปริญญาโท2
  รวม 5