โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรลำปาง 96
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 44
3 กองการศึกษาลำปาง 8
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20
5 สำนักงานรองอธิการบดี 3
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 38
รวมจำนวน 209 คน