โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามสังกัด

 

charts
ลำดับ ชื่อสังกัด จำนวนบุคลากร
1 กองบริหารทรัพยากรลำปาง 29
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50
3 กองการศึกษาลำปาง 18
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25
5 สำนักงานรองอธิการบดี 5
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 69
รวมจำนวน 196 คน