ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ(สายการสอน)

 

charts
หน่วยงานรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์223741
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร012526
คณะวิศวกรรมศาสตร์011617
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์0000
รวม247884