ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ(สายการสอน)

 

charts
หน่วยงานรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์044852
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร5133452
คณะวิศวกรรมศาสตร์021820
รวม519100124