ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ(สายการสอน)

 

charts
หน่วยงานรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์044751
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร5133351
คณะวิศวกรรมศาสตร์021820
รวม51998122