ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ(สายการสอน)

 

charts
หน่วยงานรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์035457
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร3113751
คณะวิศวกรรมศาสตร์021820
รวม316109128