ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ(สายการสอน)

 

charts
หน่วยงานรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์044347
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร5163556
คณะวิศวกรรมศาสตร์112022
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์0000
รวม62198125