โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง

 

charts
สังกัด ระดับตำแหน่ง รวม
01234567891011 จำนวน
กองบริหารทรัพยากรลำปาง 29            29
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50            50
กองการศึกษาลำปาง 18            18
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25            25
สำนักงานรองอธิการบดี 5            5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68         1   69
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์             0
รวมจำนวน 196 คน