โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง

 

charts
สังกัด ระดับตำแหน่ง รวม
01234567891011 จำนวน
กองบริหารทรัพยากรลำปาง 30   66         96
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 42   2         44
กองการศึกษาลำปาง 8            8
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19       1     20
สำนักงานรองอธิการบดี 3            3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 37       1     38
สำนักงานรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์             0
รวมจำนวน 209 คน