โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง

 

charts
สังกัด ระดับตำแหน่ง รวม
01234567891011 จำนวน
กองบริหารทรัพยากรลำปาง 1 4 7 9   1 3     25
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 8 14 17  2 9 3    55
กองการศึกษาลำปาง 1 4 3 13    1     22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 2 5 6  1 3 2    23
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง 1  3 4         8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 5 12 6 10 2 3 11 10 3   68
รวมจำนวน 201 คน