โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามระดับตำแหน่ง

 

charts
สังกัด ระดับตำแหน่ง รวม
01234567891011 จำนวน
กองบริหารทรัพยากรลำปาง 1 5 8 12   1 3     30
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 3 8 15 17  2 9 3    59
กองการศึกษาลำปาง 1 4 3 13    1     22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 1 2 5 6  1 3 2    22
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง 1  3 3         7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 5 12 7 10 2 3 11 11 3   68
รวมจำนวน 208 คน