โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

charts
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร
1ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ2
2อาจารย์100
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์19
4รองศาสตราจารย์5
5นักวิชาการเงินและบัญชี3
6นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
7เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป16
8บุคลากร2
9พนักงานขับรถยนต์1
10เจ้าพนักงานพัสดุ2
11เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ1
12พนักงานอาคารสถานที่2
13คนงาน9
14พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 35
15นักการภารโรง2
16พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา1
17พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง1
18นักประชาสัมพันธ์1
19เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล1
20เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนิเทศศาสตร์1
21นักวิชาการพัสดุ1
22นักวิชาการศึกษา11
23เจ้าพนักงานธุรการ1
24เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ2
25เจ้าหน้าที่เกษตรกรรม2
26ยาม2
27คนงานห้องปฏิบัติการ3
28ช่างเทคนิค2
29นักวิชาการคอมพิวเตอร์1
รวมจำนวน 201 คน