โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

charts
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร
1อาจารย์98
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์21
3รองศาสตราจารย์6
4นักวิชาการเงินและบัญชี1
5นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3
6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป15
7พนักงานขับรถยนต์2
8เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ1
9พนักงานอาคารสถานที่2
10นักประชาสัมพันธ์2
11นักวิชาการพัสดุ2
12นักวิชาการศึกษา10
13เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี4
14ช่างเทคนิค2
15ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2
16นักตรวจสอบภายใน1
17นักวิชาการพัสดุชำนาญการ1
18บุคลากร ชำนาญการพิเศษ1
19นักวิชาการคอมพิวเตอร์2
20นักวิทยาศาสตร์2
21พนักงานพิมพ์3
22พนักงานทั่วไป3
23พนักงานบริการ2
24คนงานห้องทดลอง1
25คนงาน9
รวมจำนวน 196 คน