โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

charts
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร
1อาจารย์78
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์4
3รองศาสตราจารย์2
4นักวิชาการเงินและบัญชี1
5นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป16
7เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ1
8พนักงานอาคารสถานที่1
9นักประชาสัมพันธ์2
10นักวิชาการพัสดุ2
11นักวิชาการศึกษา9
12เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี69
13ช่างเทคนิค3
14ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2
15นักตรวจสอบภายใน1
16นักวิชาการคอมพิวเตอร์2
17บรรณารักษ์1
18นักวิทยาศาสตร์2
19คนงานห้องทดลอง1
20คนงาน9
21เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์1
รวมจำนวน 209 คน