โครงสร้างบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งทางวิชาการ

 

charts
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร
1ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ2
2อาจารย์98
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์19
4รองศาสตราจารย์5
5นักวิชาการเงินและบัญชี3
6นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2
7เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17
8บุคลากร3
9พนักงานขับรถยนต์1
10เจ้าพนักงานพัสดุ2
11เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ2
12พนักงานอาคารสถานที่2
13คนงาน9
14พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 35
15นักการภารโรง2
16พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา1
17พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง1
18นักประชาสัมพันธ์1
19เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล1
20นักวิชาการพัสดุ1
21นักวิชาการศึกษา11
22เจ้าพนักงานธุรการ1
23เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ2
24เจ้าหน้าที่เกษตรกรรม2
25ยาม2
26คนงานห้องปฏิบัติการ3
27ช่างเทคนิค2
28นักวิชาการคอมพิวเตอร์1
รวมจำนวน 201 คน