โครงสร้างสังกัด - คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หลักสูตร
สาขาบริหารธุรกิจ
1. กร จันทรวิโรจน์อาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรการจัดการ
2. พจนารถ นพนาครผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7หลักสูตรการจัดการ
3. พิมพ์หทัย บำรุงกิจอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรการจัดการ
4. กนกวรรณ เวชกามาอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการจัดการ
5. กรณิศ เปี้ยอุดรอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการจัดการ
6. เกื้อกูล มณีศรีอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการจัดการ
7. ดารารัตน์ ธาตุรักษ์อาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการจัดการ
8. ผจงจิต ติ๊บประสอนอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการจัดการ
9. คงศักดิ์ ตุ้ยสืบอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรการจัดการ
10. ปรีดา ตัญจนะอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรการตลาด
11. ญาดา คำลือมีอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการตลาด
12. สรวิทย์ ปานพินิจอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการตลาด
13. อัจฉราพร แปลงมาลย์อาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรการตลาด
14. อนิตา ประดาอินทร์อาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรการตลาด
15. นราวิชญ์ ความหมั่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
16. วิษณุ ช้างเนียมอาจารย์ ระดับ 6หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
17. คนึงนุช สารอินจักร์อาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
18. ธิติวัฒน์ ตาคำอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
19. บริวัชร สืบคุณะอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
20. วชิระ หล่อประดิษฐ์อาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
21. สุขุมาล ตั้วสกุลอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
22. สุวรรณี เจียรสุวรรณอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
สาขาการบัญชี
23. ปัญจพร ศรีชนาพันธ์อาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรการบัญชี
24. พวงทอง วังราษฎร์อาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการบัญชี
25. สายนที ทรัพย์มีอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรการบัญชี
26. ณัฐนรี ทองดีพันธ์อาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรการบัญชี
27. สิงหา คำมูลตาอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรการบัญชี
28. กรรณิการ์ ใจมาอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรการบัญชี
สาขาศิลปศาสตร์
29. สุชญา วรามิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรการท่องเที่ยว
30. ชานิกา ฉัตรสูงเนินอาจารย์ ระดับ 6หลักสูตรการท่องเที่ยว
31. ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรการท่องเที่ยว
32. เพียงกานต์ นามวงศ์อาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรการท่องเที่ยว
33. ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่นอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรการท่องเที่ยว
34. ศิริขวัญ ปัญญาเรียนอาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรการท่องเที่ยว
35. อาภาวดี ทับสิรักษ์อาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรการท่องเที่ยว
36. นวลศรี จารุทรรศน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หลักสูตรบรรณารักษ์
37. ประวิทย์ ทรงภิญโญทรัพย์อาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรพลศึกษา
38. วิรยะ เดชแสงอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรพลศึกษา
39. นิตยา เอกบางอาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรภาษาไทย
40. พรพิมล อริยะวงษ์อาจารย์ ระดับ 4หลักสูตรภาษาไทย
41. จิตต์มนัส สมโนอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
42. จีรสุดา เลิศปัญญานุชอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
43. พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญอาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
44. วัลจิลีน จันทรวิโรจน์อาจารย์ ระดับ 7หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
45. Josiah Jared S.Dela Pazอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
46. กิตติมา สิงห์สนธิ์อาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
47. เบ็ญญา อินวรรณ์อาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
48. พิมเนตร เทพปัญญาอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
49. สุภาภรณ์ นุกุลธรประกิตอาจารย์ ระดับ 3หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
50. อภิรดา คำฟูบุตรนักวิชาการศึกษา ระดับ 3หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
51. นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์อาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
52. ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์อาจารย์ ระดับ 2หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
53. Gemmalyn R.dulipasอาจารย์ ระดับ 1หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อกสาร
สำนักงานรองคณบดีบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
54. ปทิตตา แสนจิตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ
55. สุพรรณี ปีบ้านใหม่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ไม่ระบุเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวนที่พบ 55 รายการ