ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายวัชรินทร์ สิทธิตัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สังกัด : กองการศึกษาลำปาง

สาขา|ฝ่าย : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

หลักสูตร|แผนก: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา

    เบอร์ภายใน  : 054-342547

เบอร์โทรศัพท์ : 085-7179548

E-mail : mastertong@rmutl.ac.th


ข้อมูลการศึกษา