ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางทองเพียร มะโนคำ

ตำแหน่ง : คนงาน

สังกัด : กองการศึกษาลำปาง

สาขา|ฝ่าย : ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร|แผนก: แผนกห้องสมุด

    เบอร์ภายใน  : 267

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5434-2547-8,082-1801337

E-mail : piern_04@hotmail.com


ข้อมูลการศึกษา