ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายสุรินทร์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

สังกัด : กองการศึกษาลำปาง

สาขา|ฝ่าย : ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร|แผนก: แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

    เบอร์ภายใน  : 127

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5434-2547-8,087-1756350

E-mail : surin@rmutl.ac.th

Homepage : -


ข้อมูลการศึกษา