ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด : กองการศึกษาลำปาง

สาขา|ฝ่าย : ศูนย์วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร|แผนก: แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

    เบอร์ภายใน  : 265

เบอร์โทรศัพท์ : 082-1801335

E-mail : apichat@rmutl.ac.th


ข้อมูลการศึกษา